Parking

Galeria Warmińska posiada łącznie 1200 miejsc parkingowych na poziomie 2 i 3 dla samochodów osobowych. Parking posiada status parkingu dozorowanego niestrzeżonego.

  • Godziny otwarcia parkingu:

            6.00 – 1.00 (także w niedziele i święta).

            Wjazd na parking: od ul. Sikorskiego

            Wyjazd z parkingu: na ul. Tuwima

  • 9 parkingowych kas automatycznych:

           usytuowanych przy wszystkich wejściach na parking oraz przy szlabanie wyjazdowym.

  • Opłaty za korzystanie z parkingu:

           Poniedziałek - Niedziela: każda rozpoczęta godzina 2,- zł

           opłata ryczałtowa za zgubiony bilet parkingowy 20,- zł

  •  Abonament miesięczny:

            100,- zł (do nabycia w Biurze Parkingu)

 

Biuro Parkingu mieści się na poziomie +2 (przy wyjeździe z parkingu).

Tel. +48 89 6700371

email parking@galeria-warminska.pl

 

REGULAMIN PARKINGU

 

Kierowcy pojazdów wjeżdżający na Parking na terenie centrum handlowego Galeria Warmińska akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do ścisłego ich przestrzegania.

 

I ORGANIZACJA PARKINGU 

Parking na terenie centrum handlowego Galeria Warmińska (dalej: „Parking”) jest parkingiem płatnym niestrzeżonym, czynnym 24h/dobę od poniedziałku do niedzieli.
Parking działa na zasadach krótkoterminowego najmu miejsca parkingowego. Kierowcy pojazdów wjeżdżający na Parking muszą pobrać bilet parkingowy.
Właścicielem Parkingu jest Rockcastle Sp. z o.o. (dalej: „Właściciel Parkingu”)
Zarządcą Parkingu jest CBRE Sp. z o.o. (dalej: „Zarządca Parkingu”).
Parking jest obsługiwany poprzez obsługę Biura Parkingu, zlokalizowanego przy wyjeździe z Parkingu. (dalej: „Biuro Parkingu”)
Biuro Parkingu czynne jest codziennie od godziny 8:00 do +1 godziny po zamknięciu centrum handlowego Galeria Warmińska, z wyjątkiem dni kiedy wjazd na Parking jest bezpłatny.

kontakt e-mail: parking@galeria-warminska.pl

kontakt tel.: 89 6700 371

Korespondencję należy kierować na adres: Biuro Dyrekcji Galerii Warmińskiej, ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn.
Na terenie parkingu obowiązuje całkowity zakaz reklamowania się, przeprowadzania akcji marketingowych, rozdawania ulotek, sprzedaży produktów i usług oraz żebrania bez zgody Zarządcy Parkingu. 

 

II WARUNKI NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO I PRZEDMIOT UMOWY 

Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą pobrania biletu i wjazdu na Parking a kończy się wraz z wyjazdem z Parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy.
Do korzystania z wynajmowanego miejsca parkingowego uprawnia bilet parkingowy. Osoba korzystająca z najmowanego miejsca parkingowego zwana jest dalej w niniejszym Regulaminie „Korzystającym”. 
Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest: 

- najem miejsca w systemie godzinowym za pobraniem biletu parkingowego. 

 

III CENA I CZAS PARKOWANIA 

Opłata za wynajem miejsca parkingowego naliczana jest proporcjonalnie do czasu parkowania zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe (dalej: „Cennik”). 
Pojazd może zostać zabrany z Parkingu tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie. Pierwsze 20 minut wynajmu miejsca parkingowego jest bezpłatne. Po przekroczeniu 20 minut wynajmu miejsca parkingowego opłata naliczana jest od momentu pobrania biletu. 
Zarządca Parkingu uznaje osobę posiadającą kartę parkingową, bądź bilet parkingowy za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z Parkingu prowadzonym pojazdem.
Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem w kasie automatycznej.
Po wniesieniu opłaty za parkowanie użytkownik powinien opuścić Parking w czasie do 15 minut, w przeciwnym razie zostanie obciążony opłatą za następną rozpoczętą godzinę parkowania,
Za zgubiony bilet parkingowy obowiązuje opłata ryczałtowa za parkowanie w wysokości 20 zł i jest pobierana w Biurze Parkingu. Zniszczenie lub uszkodzenie biletu jest traktowane równoznaczne ze zgubieniem biletu.
Opłata stała za holowanie w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie wynosi 500 zł.
Na Parkingu zainstalowany jest system automatycznego podnoszenia szlabanów wyjazdowych kojarzący numer rejestracyjny pojazdów z opłaconym biletem parkingowym. Pomimo działania systemu, Korzystający musi zachować bilet parkingowy do momentu opuszczenia Parkingu. 

 

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu IV odpowiedzialność stron określają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy najmu.
Zarówno Właściciel Parkingu jak i Zarządca Parkingu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. 
Osoba posiadająca bilet najmu miejsca parkingowego jest uznawana przez Zarządcę Parkingu jako upoważniona do wjazdu na Parking, kierowania pojazdem na terenie Parkingu, oraz wyjazdu z Parkingu. 
Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym innym Korzystającym i osobom trzecim. 
Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika Biura Parkingu o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożenia stosownego „Oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu. 
Korzystający zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń. 
Pojazdy stwarzające zagrożenie mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Korzystającego.
Nieprzestrzeganie regulaminu Parkingu podlega opłacie porządkowej w wysokości 500 zł. 
Zarządca Parkingu ma ustawowe prawo zastawu na zaparkowanym pojeździe z tytułu jego roszczeń.

 

V WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU 

Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe jest niedozwolone. Jeżeli Korzystający nie dotrzyma niniejszego zobowiązania Zarządca Parkingu jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego lub też naliczania dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc. 
Na miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować tylko pojazdy do tego uprawnione. Miejsca oznaczone znakiem „zarezerwowane”, są przeznaczone jedynie dla pojazdów do tego uprawnionych. Miejsca oznaczone znakiem „Rodzinne” są przeznaczone jedynie dla rodzin z małymi dziećmi, miejsca oznaczone kolorem zielonym i symbolem „wtyczki elektrycznej” przeznaczone są tylko do ładowania pojazdów elektrycznych.
Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach nieoznaczonych. 
Zabrania się wnoszenia na teren Parkingu broni, niebezpiecznych materiałów oraz nielegalnych substancji. 
Korzystający zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania Parkingu oraz stosowania się do poleceń obsługi Biura Parkingu.
Nie należy zostawiać biletów parkingowych w pojazdach. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Prosimy nie zostawiać zawartości pojazdu na widoku. 
Zarządca Parkingu jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego w razie spowodowania przez pojazd nagłego i/lub uzasadnionego zagrożenia. 
Zarówno Właściciel Parkingu jak i Zarządca Parkingu mają prawo do odmówienia wjazdu pojazdu bez podania przyczyny. 
W przypadku niezastosowania się do wymogów punktu 3 powyżej, Korzystający zostanie obciążony wszelkimi i pełnymi kosztami związanymi z powstaniem ewentualnej szkody w stosunku do Właściciela Parkingu.

 

VI WARUNKI UŻYTKOWANIA STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Na terenie Parkingu znajdują się cztery oznakowane Stacje Ładowania samochodów elektrycznych, każde obejmujące infrastrukturę techniczną oraz wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone na ustawienie samochodu, przy czym dwie z nich są przeznaczone dla elektrycznych samochodów osobowych marki Tesla i dwie dla elektrycznych samochodów osobowych pozostałych marek (dalej „Stacje Ładowania”).
Stacje Ładowania nie są obsługiwane przez obsługę Biura Parkingu. 
Stacje Ładowania przeznaczone są wyłącznie do ładowania pojazdów elektrycznych tj. pojazdów z napędem elektrycznym i nie może być wykorzystywane do parkowania innych pojazdów.
Stacje Ładowania mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w trakcie ładowania pojazdu. Po zakończeniu ładowania pojazdy muszą zostać przestawione na inne miejsce parkingowe.
Korzystający ze Stacji Ładowania samodzielnie podłączają pojazdy do ładowania i samodzielnie odłączają pojazdy od ładowania.
Korzystający ze Stacji Ładowania zobowiązani są do pozostawienia wtyczki Stacji Ładowania po zakończeniu ładowania w miejscu do tego przeznaczonym.
Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Stacji Ładowania niezgodnie z przeznaczeniem lub Regulaminem.
Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Stacji Ładowania; każda ze Stacji Ładowania może być w każdym czasie, czasowo lub stale, wyłączona z eksploatacji.
Stacje Ładowania mogą być używane tylko i wyłączenie przez osoby pełnoletnie. 

 

VII PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602). 
Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń prędkości. 
Obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów dostawczych, zespołu pojazdów (pojazd z przyczepą) oraz samochodów powyżej 200 cm. 
Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. 
Na terenie Parkingu zabronione jest: 

palenie i używania otwartego ognia oraz picie alkoholu; 
magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie; 
tankowanie pojazdów; 
pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem; 
parkowanie pojazdów z nieszczelnymi instalacjami i układami; 
pozostawiania w pojeździe zwierząt bez opieki; 
prowadzenia na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody Zarządcy Parkingu; 
przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z Parkingu; 
na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu. 

 

VIII FAKTURY 

Zarządca Parkingu wydaje Faktury VAT za najmowanie powierzchni Parkingu, na życzenie Korzystającego zgłoszone w Biurze Obsługi Parkingu w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia paragonu. Faktura VAT może zostać przesłana na podany przez Korzystającego adres. 

 

IX SKARGI I WNIOSKI ORAZ DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW 

Zarządca Parkingu nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych reklamacji konsumentów. 
Wszelkie skargi, wnioski, a także roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Zarządcę Parkingu umowy, powinny być zgłaszane pisemnie na adresy kontaktowe podane w paragrafie I ust. 7 w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.

O galerii

Galeria Warmińska jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Jej architektura nawiązująca do tradycyjnego warmińskiego budownictwa jest tak urokliwa i wyjątkowa, że wielu turystów odwiedzających Olsztyn przyjeżdża na ul. Sikorskiego tylko po to, by na tle Galerii Warmińskiej zrobić sobie zdjęcie. A jeszcze ciekawiej jest w środku: 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek (wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie), kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a nawet amfiteatr!

Czas, bez nudy i sztampy, spędzają tu całe rodziny, dla których Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty, czy imprezy propagujące zdrowy styl życia. 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG

PARKING

RODO

 

Godziny otwarcia

Galeria Warmińska

Pon. - Czw. i Nd. 10:00 - 21:00
Pt. - Sob. 10:00 - 22:00
"Wolne" niedziele 11:00 - 18:00

Multikino

Pon. - Nd. 10:00 - 22:00

Fitness Kinetic

Pon. - Pt. 6:30 - 22:00
Sobota 8:00 - 22:00
Niedziela 9:00 - 21:00

Rossmann

Pon. - Czw. 9:00 - 21:30
Pt. - Sob. 9:00 - 22:00
Niedziela handlowa 9:00 - 21:00

Hebe

Pon. - Czw. 9:00 - 21:00
Pt. - Sob. 9:00 - 22:00
Niedziela handlowa 10:00 - 21:00

Costa Coffee

Pon. - Czw i Nd. handlowe 9:30 - 21:00
Pt. - Sob. 9:30 - 22:00

Apteka Cosmedica

Pon. - Czw.. 9:00 - 21:00
Pt. - Sob. 9:00 - 22:00
Niedziela handlowa 10:00 - 21:00

McDonald's

Pon. - Czw. 9:00 - 21:30
Pt. - Sob. 9:00 - 22:00
Niedziela handlowa 10:00 - 21:00
"Wolne" niedziele 11:00 - 18:00

KFC

Pon. - Czw. 9:00 - 21:30
Pt. - Sob. 9:00 - 22:00
Niedziela handlowa 10:00 - 21:00
"Wolne" niedziele 11:00 - 18:00

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.